Khác biệt giữa các bản “Âm Lệ Hoa”

không có tóm lược sửa đổi
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Hán Minh Đế]] Lưu Trang<br>Đông Bình Hiến vương [[Lưu Thương]]<br>Quảng Lăng Tư vương [[Lưu Kinh]]<br>Lâm Hoài Hoài công [[Lưu Hành]]<br>Lang Tà Hiếu vương [[Lưu Kinh]]
| tước hiệu =
| tước hiệu = [Quý nhân; 貴人]<br>[Hoàng hậu; 皇后]<br>[Hoàng thái hậu; 皇太后]
| thụy hiệu = <font color="grey">Quang Liệt hoàng hậu</font><br>(光烈皇后)
| hoàng tộc = [[Nhà Hán|Nhà Đông Hán]]