Khác biệt giữa các bản “Hà Minh Đức”

* Thời gian và trang sách (1987)
* Khảo luận văn chương (1987)
* [[Nguyễn Bính]] hithi nhân của đồng quê (1996)
* Đi tìm chân lý nghệ thuật (1998)
* C. Mác, Ph. Anghen, V.L.Leenin và một số vấn đề lý luận văn học (nghiên cứu, 1982)
26.334

lần sửa đổi