Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

n
Năm Khang Hi thứ 16 ([[1677]]), [[tháng 8]], Khang Hi Đế đại phong hậu cung, sách lập [[Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu|Nữu Hỗ Lộc thị]] làm [[Hoàng hậu]], Quách Lạc La thị cùng Lý thị, Vương Giai thị... được sách phong [[Tần (hậu cung)|Tần]], phong hiệu '''Nghi tần''' (宜嬪), là một trong 7 vị Tần đương thời khi ấy dù theo [[Hậu cung nhà Thanh]] chỉ có 6 Tần, nhưng Khang Hi Đế vẫn phá lệ<ref>《清实录·清圣祖实录·卷之六十八》康熙十六年......八月......○丙寅。上御太和殿。遣大学士索额图、为正使。大学士李霨、为副使。持节授妃钮祜卢氏册宝。立为皇后......遣大学士觉罗勒德洪、持节授佟氏册宝。封为贵妃。遣尚书吴正治、侍郎额星格、杨正中、马喇、富鸿基、学士项景襄、李天馥等、持节授册封李氏为安嫔,王佳氏为敬嫔,董氏为端嫔,马佳氏为荣嫔,纳喇氏为惠嫔,郭罗洛氏为宜嫔,何舍里氏为僖嫔......</ref>. [[Tháng 12]] năm thứ 18 ([[1679]]), Nghi tần Quách Lạc La thị hạ sinh Hoàng ngũ tử [[Dận Kì]].
 
[[Tháng 12]] năm Khang Hi thứ 20 ([[1681]]), bà được chính thức tấn phong '''Nghi phi''' (宜妃)<ref>《清实录·清圣祖实录·卷之九十九》康熙二十年。辛酉。十二月......○命大学士勒德洪、持节进封贵妃佟氏、为皇贵妃......○命大学士李霨、持节进封惠嫔纳喇氏。为惠妃。册文曰、朕惟治本齐家、茂衍六宫之庆。职宜佐内、备资四德之贤。恪恭久效于闺闱。升序用光以纶綍。咨尔惠嫔纳喇氏。柔嘉成性。淑慎持躬。动谐珩佩之和、克娴于礼。敬凛夙宵之节、靡懈于勤。兹仰承太皇太后慈谕、以册印、进封尔为惠妃。尔其祗膺晋秩、副象服之有加。懋赞坤仪、迓鸿庥之方至。钦哉。尚书吴正治、持节进封宜嫔郭罗洛氏、为宜妃。册文同......</ref>. Sinh thời bà cư ngụ [[Dực Khôn cung]] thuộc [[Tây lục cung]].
 
Sách văn viết: