Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

| 18 || CMP || cmp %rd,%rs || 00010110 dddddddsssssss ----------|| so sánh rd và rs
|-
| 19 || SHL || shl %rd,%rs,$imm7 || 00010111 dddddddsssssssiiiiiii ccc || shift left có 3 bit điều kiện: rd=%rs<<i7
|-
| 20 || SHR || shr %rd,%rs,$imm7 || 00011000 dddddddsssssssiiiiiii ccc || shift right rd=%rs>>i7
|-
| 21 || ROTL || rotl %rd,%rs,$imm7 || 00011001 dddddddsssssssiiiiiii ccc || rotate left
|-
| 22 || ROTR || rotr %rd,%rs,$imm7 || 00011010 dddddddsssssssiiiiiii ccc || rotate right
|-
| 23 || LB || lb %rd,%rs,$imm10 || 00011011 dddddddsssssss imm10 bit || load byte to rd from (%rs+i10)
|-
| 24 || LH || lh %rd,%rs,$imm10 || 00011100 dddddddsssssss imm10 || load half word to rd from (%rs+i10)
 
|}
 
229

lần sửa đổi