Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
| 3|| Mai Vũ|| Đình Mai Vũ || Ninh Sơn || Thờ ThánhTam Giang (Trương Hống,Trương Hát,Trương Thị Dạm Nương), Trịnh Trương Kiều, Trịnh Tương Nương (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)
|-align=
| 4|| Nội Ninh|| Đình MaiNội Ninh || Ninh Sơn || Đình làng Nội Ninh thờ Trương Hống. Đình xưa còn được gọi là Đình Má, được đặt nóc vào ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Thân, niên hiệu Chính Hoà thứ 13 (1692), cách đây trên 300 năm. Đình Nội ninh được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
|-align=
| 5|| Sen Hồ|| [[Đình Sen Hồ]] || Thị trấn Nếnh||Đình Sen Hồ là nơi thờ Đức Thánh Tam Giang, Diên Bình Công chúa (con gái vua Lý Thánh Tông) và Thân Công Tài. Đình được khởi dựng vào thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII-XVIII), khi đó được Tả đô đốc, Hán Quận công Thân Công Tài (sau này cũng là một vị Thành hoàng làng) công đức làm đình.
|-align=
| 6|| Mật Ninh|| Đình Mật Ninh || Quảng Minh||
|-align=
| 7|| Quang Biểu|| Đình Quang Biểu || Quang Châu|| Thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)
|-align=
| 8|| Núi Hiểu|| Đình Núi Hiểu || Quang Châu||
|-align=
| 9|| Tam Tầng|| Đình Tam Tầng || Quang Châu||
|-align=
| 10|| Thổ Hà|| [[Đình Thổ Hà]] || Vân Hà ||
|-align=
| 11|| Thượng Lát|| Đình Thượng Lát || Tiên Sơn || Thờ ThánhTam Giang và Tiến sĩ Vũ Cẩn (Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh)
|-align=
| 12|| Hạ Lát|| Đình Hạ Lát || Tiên Sơn || Thờ ThánhTam Giang
|-align=
| 13|| Thần Chúc || Đình Thần Chúc || Tiên Sơn || Thờ ThánhTam Giang
|-align=
| 14|| Yên Ninh || Yên Ninh || Thị Trấn Nếnh || Thờ Thánh Tam Giang và Cao Sơn - Quý Minh (Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh)
|-align=
| 15|| Trung Đồng || Đền Trung Đồng || Vân Trung || Đền thờ Bà Chúa. Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh.
|-align=
| 16|| Vân Cốc || Đình Vân Cốc || Vân Trung ||
|-align=
| 17|| Đình Cả || Đình Cả || Quảng Minh ||
|-align=
| 18|| Đông Long || Đình Đông Long || Quảng Minh ||
|-align=
| 19|| Khả Lý Thượng || Đình Khả Lý Thượng || Quảng Minh || Thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)
|-align=
| 20|| Đạo Ngạn || Đình Đạo Ngạn || Quang Châu ||
|-align=
|}