Khác biệt giữa các bản “Cách cách”

n
# Con gái của ['''Bất nhập bát phân công'''; 不入八分公] trở xuống, thường định gọi ['''Tông nữ'''; 宗女]. Không ban tước vị.
 
Những tước vị Cách cách này không giới hạn xuất thân, tức là con gái dòng Ái Tân Giác La (hậu duệ [[Thanh Thái Tông]]) lẫn Giác La (dòng dõi [[Thanh Thái Tổ]]) đều có thể xét mà phong tước. TuySau nhiên,thời việcThuận Trị, các vị này có tước vị như thếxu nào, cũng đều do Hoàng đế ấn định, nênhướng không ítcòn cácgọi trường hợp[Mỗ caomỗ hơnCách hoặc thấp hơn so với tuyên bố trên. Ví dụ Giác Lacách] thịnữa, con gáiphiên củathành Bốidanh tửxưng [[Mục Nhĩ Hồ]] (穆爾祜) và là cháu gái của Thanh Tháichữ TổHán, vẫnbiểu đượchiện phong làmrất [Đanhiều Lacác cách cách]<ref>卷二百三十九·列女傳一.sách 《八旗通志》.văn 東北師範大學出版社.còn 1985:lưu 皇帝諭祭內大臣提督九門步軍統領追封一等公費揚古妻多羅格格之靈曰;因親寵錫,誼莫重於宗支;自近推恩,情尤殷於外族。况柔嘉之令德,炳於生前;宜綸綍之榮施,隆於歿後。爾多羅格格,毓秀銀潢,于歸華胄。從容中禮,響應節之璜琚;婉娩同心,奏諧聲之琴瑟。誕生淑德,位正坤元。實藉芳型,教端內則。茲特崇以典禮,培爾佳城,用揚壺德之徽,聿展中心之貺。嗚呼!懿範徒存,悼褕褘之永隔;松楸式賁,應寵命以常新。爾靈有知,尚其來格。</ref>lại.
 
Tuy nhiên, việc các vị này có tước vị như thế nào, cũng đều do Hoàng đế ấn định, nên không ít các trường hợp cao hơn hoặc thấp hơn so với tuyên bố ấn định. Ví dụ như Giác La thị, con gái của Bối tử [[Mục Nhĩ Hồ]] (穆爾祜) và là cháu gái của Thanh Thái Tổ, vẫn được phong làm [Đa La cách cách]<ref>卷二百三十九·列女傳一. 《八旗通志》. 東北師範大學出版社. 1985: 皇帝諭祭內大臣提督九門步軍統領追封一等公費揚古妻多羅格格之靈曰;因親寵錫,誼莫重於宗支;自近推恩,情尤殷於外族。况柔嘉之令德,炳於生前;宜綸綍之榮施,隆於歿後。爾多羅格格,毓秀銀潢,于歸華胄。從容中禮,響應節之璜琚;婉娩同心,奏諧聲之琴瑟。誕生淑德,位正坤元。實藉芳型,教端內則。茲特崇以典禮,培爾佳城,用揚壺德之徽,聿展中心之貺。嗚呼!懿範徒存,悼褕褘之永隔;松楸式賁,應寵命以常新。爾靈有知,尚其來格。</ref>.
 
==Tước hiệu không chính thức==