Namkhanh04

Gia nhập ngày 14 tháng 3 năm 2019
Trang mới: “Mình là người mới nên nhờ mọi người giúp mình trong việc xây dựng các bài viết tại Wikipedia”
(Trang mới: “Mình là người mới nên nhờ mọi người giúp mình trong việc xây dựng các bài viết tại Wikipedia”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
16

lần sửa đổi