Khác biệt giữa các bản “Bách gia chư tử”

nhầm
(nhầm)
Thẻ: Lùi sửa
Binh gia là trường phái của các nhà quân sự: tướng lĩnh và nhà tư tưởng quân sự. Binh gia có các đại diện: Tôn Vũ, người nước Ngô (còn gọi là Tôn Tử) với tác phẩm ''Tôn tử binh pháp''; Điền Nhương Thư, người nước Tề (còn gọi là Tư Mã Điền Nhương Thư), tác phẩm: ''Tư Mã pháp''; Ngô Khởi, người nước Lỗ, với cuốn ''Ngô tử binh pháp'', người đời sau so sánh ông với Tôn Tử, trở thành đại diện cho Binh gia, cho nên có câu "''Binh pháp Tôn Ngô''"... các Binh gia đời sau như: Tôn Tẫn (nước Tề), Bàng Quyên (nước Ngụy), Uý Liễu (nước Tần)...
 
Trong thời loạn lạc Pháp gia và Tung Hoành gia có giá trị thực dụng. Nho gia nói "nhân nghĩa", Mặc gia bảo "kiếmkiêm ái" thì chưa được công nhận rộng rãi. Còn Đạo gia nói "vô vi" rất siêu thường là một cảnh giới rất cao
dùng để tu luyện giống như Phật giáo chỉ là hai môn phái Phật Đạo khác nhau mà thôi.