Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

 
=== Quan hệ bằng nhau ===
* Hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau nếu A là tập hợp con của B (A <math>\subset</math> B) và B cũng là tập hợp con của A(B <math>\subset</math> A), ký hiệu A = B.
 
Theo định nghĩa, mọi tập hợp đều là tập con của chính nó; tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Mọi tập hợp A không rỗng có ít nhất hai tập con là rỗng và chính nó. Chúng được gọi là các '''tập con tầm thường''' của tập A. Nếu tập con B của A khác với chính A, nghĩa là có ít nhất một phần tử của A không thuộc B thì B được gọi là '''tập con thực sự''' hay '''tập con chân chính''' của tập A.