Khác biệt giữa các bản “HTML”

:<source lang="html4strict" enclose="div" style="font-size:1.2em;" >
<!DOCTYPE HTML>
</source>
</source>Bất kỳ tài liệu nào cũng đều bắt đầu với một đầu đề. Bạn có thể sử dụng các kích cỡ khác nhau cho đầu đề của bạn. HTML cũng có 6 cỡ khác nhau cho đầu đề, sử dụng các thẻ cơ bản là '''<nowiki><h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, và <h6></nowiki>'''. Trong khi hiển thị bất cứ một đầu đề nào, các trình duyệt sẽ thêm (để cách) một dòng trước và một dòng sau đầu đề đó. Ví dụ:
 
</source>Bất kỳ tài liệu nào cũng đều bắt đầu với một đầu đề. Bạn có thể sử dụng các kích cỡ khác nhau cho đầu đề của bạn. HTML cũng có 6 cỡ khác nhau cho đầu đề, sử dụng các thẻ cơ bản là '''<nowiki><h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, và <h6></nowiki>'''. Trong khi hiển thị bất cứ một đầu đề nào, các trình duyệt sẽ thêm (để cách) một dòng trước và một dòng sau đầu đề đó. Ví dụ:
:<syntaxhighlight lang="html5">
<h1>Day la dau de 1</h1>
<h5>Day la dau de 5</h5>
<h6>Day la dau de 6</h6>
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>Thẻ '''<nowiki><p></nowiki>''', với '''p''' là viết tắt của '''Paragraph''', giúp cấu trúc tài liệu HTML của bạn thành các đoạn văn khác nhau. Mỗi một đoạn văn trong tài liệu HTML sẽ ở trong một thẻ mở <nowiki><p> và một thẻ đóng </p></nowiki>. Ví dụ:
 
</syntaxhighlight>Thẻ '''<nowiki><p></nowiki>''', với '''p''' là viết tắt của '''Paragraph''', giúp cấu trúc tài liệu HTML của bạn thành các đoạn văn khác nhau. Mỗi một đoạn văn trong tài liệu HTML sẽ ở trong một thẻ mở <nowiki><p> và một thẻ đóng </p></nowiki>. Ví dụ:
:<syntaxhighlight lang="html5">
<p>Day la doan van thu nhat.</p>
<p>Day la doan van thu hai.</p>
<p>Day la doan van thu ba.</p>
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>Bất cứ khi nào bạn sử dụng thẻ '''<nowiki><br /></nowiki>''' thì các đối tượng theo sau nó sẽ bắt đầu từ dòng tiếp theo. Thẻ này là một ví dụ cho một khoảng trống ('''empty''') trong tài liệu, tại đó bạn không cần các thẻ mở và đóng vì sẽ không có gì trong đó. Thẻ <nowiki><br /></nowiki> có một khoảng trống giữa hai ký từ '''br''' và dấu gạch chéo theo sau. Nếu bạn bỏ sót khoảng trống này, các trình duyệt cũ hơn sẽ gặp vấn đề trong việc hiển thị sự ngắt dòng, trong khi nếu bạn quên dấu gách chéo theo sau và chỉ sử dụng <nowiki><br></nowiki> thì sẽ không có hiệu lực trong [[XHTML]]. Ví dụ:
 
</syntaxhighlight>Bất cứ khi nào bạn sử dụng thẻ '''<nowiki><br /></nowiki>''' thì các đối tượng theo sau nó sẽ bắt đầu từ dòng tiếp theo. Thẻ này là một ví dụ cho một khoảng trống ('''empty''') trong tài liệu, tại đó bạn không cần các thẻ mở và đóng vì sẽ không có gì trong đó. Thẻ <nowiki><br /></nowiki> có một khoảng trống giữa hai ký từ '''br''' và dấu gạch chéo theo sau. Nếu bạn bỏ sót khoảng trống này, các trình duyệt cũ hơn sẽ gặp vấn đề trong việc hiển thị sự ngắt dòng, trong khi nếu bạn quên dấu gách chéo theo sau và chỉ sử dụng <nowiki><br></nowiki> thì sẽ không có hiệu lực trong [[XHTML]]. Ví dụ:
:<syntaxhighlight lang="html5">
<p>Xin chao tat ca cac ban<br />