Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Ninh”

(→‎Hành chính: thị trấn là đô thị loại IV với huyện là đô thị loại IV không giống nhau, do đó chỉ có thể xếp loại đô thị các thành phố và thị xã, còn các huyện do chưa được công nhận nên chưa phải là đô thị loại IV.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
'''Quảng Ninh''' có 4 [[Thành phố (Việt Nam)|thành phố]], 2 [[Thị xã (Việt Nam)|thị xã]] và 8 [[Huyện (Việt Nam)|huyện]] trực thuộc, trong đó có 186 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 67 [[Phường (Việt Nam)|phường]], 8 [[Thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]] và 111 xã. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều [[thành phố]] trực thuộc nhất của [[Việt Nam]]<ref name="sodvhc"> [http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=15345 Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu, Niên giám thống kê 2011], Tổng cục thống kê</ref>. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến nay đạt trên 64% và là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước (sau Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ). Đô thị hoá ở Quảng Ninh phát triển cao và mạnh mẽ.<ref>{{Chú thích web|url=http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201803/coi-trong-cong-tac-quan-ly-va-thuc-hien-quy-hoach-do-thi-2378429/|tiêu đề=Coi trọng công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị}}</ref>
{{chính|Đô thị tại Quảng Ninh}}
'''Tỉnh Quảng Ninh''' 16 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 4 [[Thành phố (Việt Nam)|thành phố]], 2 [[Thị xã (Việt Nam)|thị xã]] và 8 [[Huyện (Việt Nam)|huyện]] trực thuộc, trong đó cóvới 186 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 67 [[Phường (Việt Nam)|phường]], 8 [[Thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]] và 111 xã. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều [[thành phố]] trực thuộc nhất của [[Việt Nam]]<ref name="sodvhc"> [http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=15345 Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu, Niên giám thống kê 2011], Tổng cục thống kê</ref>. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến nay đạt trên 64% và là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước (sau Đà Nẵng, TPThành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ). Đô thị hoá ở Quảng Ninh phát triển cao và mạnh mẽ.<ref>{{Chú thích web|url=http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201803/coi-trong-cong-tac-quan-ly-va-thuc-hien-quy-hoach-do-thi-2378429/|tiêu đề=Coi trọng công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị}}</ref>
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%; border:0; text-align: center; line-height:120%;"
|-