Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

! scope="row" | {{sortname|Leonid|Brezhnev}}<br>(1906–1982)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
|align="left" | Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 1.
! scope="row" | {{sortname|Vladimir|Dolgikh}}<br>(sinh 1924)
| 18/12/1972
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1972|12|18|1976|3|5}}
| align="left" | Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
! scope="row" | {{sortname|Ivan|Kapitonov}}<br>(1915–2002)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| —
! scope="row" | {{sortname|Konstantin|Katushev}}<br>(1927–2010)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| —
! scope="row" | {{sortname|Andrei|Kirilenko}}<br>(1906–1990)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| align="left" | Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982).
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Fyodor|Kulakov}}<br>(1918–1978)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| —
! scope="row" | {{sortname|Boris|Ponomarev}}<br>(1905–1995)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| —
! scope="row" | {{sortname|Mikhail|Suslov}}<br>(1902–1982)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| align="left" | Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982).
| —
|-
! scope="row" | {{sortname| Dmitriy|Ustinov}}<br>(1908–1984)
| 4/4/1971
| 5/3/19751976
| {{age in years and days|1971|4|4|1976|3|5}}
| —
|}
 
===Đại hội Đảng lần thứ XXV===
{|class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;" border="1"