Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

không có tóm lược sửa đổi
Nếu a là '''[[phần tử]]''' của tập hợp A, ta ký hiệu a <math>\in</math> A. Khi đó, ta cũng nói rằng phần tử ''a'' [[thuộc]] tập hợp ''A''.
 
Một tập hợp có thể là một phần tử của một tập hợp khác. Tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một tập hợp còn được gọi là [[họ tập hợp|tập hợp con]].
 
Lý thuyết tập hợp cũng thừa nhận có một tập hợp không chứa phần tử nào, được gọi là [[tập hợp rỗng]], ký hiệu là <math>\empty</math>. Các tập hợp có chứa ít nhất một phần tử được gọi là tập hợp không rỗng.
Người dùng vô danh