Khác biệt giữa các bản “Cách cách”

n
|'''Huyện quân''' (县君) || Gusa i gege || Cố Sơn cách cách, Bối tử cách cách || Con gái đích xuất của Bối tử, con gái thứ xuất của Quận vương
|-
|'''Hương quân''' (鄉君) || Gung ni jui gege || Công cách cách || Con gái đích xuất của Quốc công, con gái thứ xuất của Bối tửlặc
|}