Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tén Tằn”

Trang mới: “Theo thành viên {{u|2600:1700:ccd0:5790:9dd:bbad:965e:1f5}} thì: "Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một đợt sáp nh…”
(Trang mới: “Theo thành viên {{u|2600:1700:ccd0:5790:9dd:bbad:965e:1f5}} thì: "Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một đợt sáp nh…”)
(Không có sự khác biệt)