Khác biệt giữa các bản “Buôn Hồ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | Thị xã
| tên = Buôn Hồ
| logo =
| ghi chú logo=
| hình = Buôn Hồ Ngã 3.jpg
| ghi chú hình = Một góc thị xã Buôn Hồ
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ = 12
 
== Lịch sử ==
Năm 1931, ngườithực dân Pháp thành lập quận Buôn Hồ thuộc tỉnh Darlac.
 
Theo Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] ngày 2 tháng 7 năm 1958, quận Buôn Hồ có 4 tổng: Čư Dliê YaĐlieya (4 xã), Čư Kuk (3 xã), Čư Kti (5 xã), Čư DrêĐrê (4 xã).
 
Sau năm 1975, quận Buôn Hồ đổi thành huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, ban đầu bao gồm 24 xã: Bình Thuận, Čư Bao, Čư , Čư Suê, ČuôrCuôr DăngĐăng, Dliê Ya, Dliê Yang, Đoàn Kết, ÊaEa Đê, ÊaEa Drông, Ea H’ĐinhH’đinh, Ea HleoH'leo, Ea Hồ, ÊaEa Khăl, Ea Pốk, Ea SôlSol, Ea SupSúp, Ea TohTóh, Ea Tul, Krông Na, Pơng Drang, Quảng Phú, Tam Giang, Thống Nhất.
 
Vùng đất thị xã Buôn Hồ ngày nay khi đó là 5 xã: Bình Thuận, Čư Bao, Đoàn Kết, ÊaEa Drông, Thống Nhất và một phần xã ÊaEa Đê thuộc huyện Krông Búk.
 
Ngày [[17 tháng 1]] năm [[1984]], chia xã Đoàn Kết thành 3 đơn vị hành chính lấy tên là xã Đoàn Kết, xã ÊaEa Blang và thị trấn Buôn Hồ<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-13-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-thuoc-tinh-Dak-Lak-43396.aspx|title=Quyết định 13-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đắk Lắk|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>.
 
Ngày [[26 tháng 5]] năm [[1992]], thành lập xã Ea Siên trên cơ sở 1.700 ha diện tích tự nhiên với 1.000 nhân khẩu của xã Ea Drông; 950 ha diện tích tự nhiên với 500 nhân khẩu của xã Bình Thuận; 650 ha diện tích tự nhiên với 1.250 nhân khẩu của xã Thống Nhất; 100 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Blang.
Ngày [[23 tháng 12]] năm [[2008]], [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]] ban hành Nghị định số 07/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, thành lập thị xã Buôn Hồ và các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk<ref name=07NDCP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thuoc-huyen-Krong-Buk-thanh-lap-thi-xa-Buon-Ho-phuong-thuoc-tinh-Dak-Lak-84045.aspx|title=Nghị định 07/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Theo đó:
 
*Thành lập thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở điều chỉnh 28.205,89 ha diện tích tự nhiên và 101.554 nhân khẩu của huyện Krông BukBúk (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Đoàn Kết, Thống Nhất, ÊaEa Siên, Bình Thuận, Ea Drông, Čư Bao và thị trấn Buôn Hồ; 2.950,44 ha diện tích tự nhiên và 6.666 nhân khẩu của xã Ea Blang; 1.336,9 ha diện tích tự nhiên và 7.109 nhân khẩu của xã Ea Đê).
*Thành lập các phường thuộc thị xã Buôn Hồ:
 
#Thành lập phường Bình Tân trên cơ sở 1.601,79 ha diện tích tự nhiên và 7.397 nhân khẩu còn lại của xã Thống Nhất.
 
Sau khi thành lập, thị xã Buôn Hồ có 28.205,89 ha diện tích tự nhiên và 101.554 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 7 phường: Đạt Hiếu, An Lạc, An Bình, Thiện An, Đoàn Kết, Thống Nhất, Bình Tân và 5 xã: Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang, Bình Thuận, Čư Bao.
 
== Hành chính ==
 
=== Dân cư ===
Trên địa bàn thị xã có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như [[Người ÊđêÊ Đê|RhadeÊ Đê]], [[Người Gia Rai|JaGia Rai]], [[Người Việt|Kinh]], [[Người Tày|Tày]]... đã tạo nên một nền văn hóa phong tục đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc
 
=== Giáo dục ===