Linux 9x

Tham gia ngày 24 tháng 1 năm 2010
n
Đã khóa “Thành viên:Linux 9x” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
Đã lùi lại sửa đổi 57027145 của 1234556781234566789abcdf - bê đê chó (thảo luận)
Thẻ: Lùi sửa
n Đã khóa “Thành viên:Linux 9x” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
(Không có sự khác biệt)