Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

(d)<math>\equiv</math>(d') <math>\Leftrightarrow</math><math>[\vec{u},\vec{u'}]=[\vec{u},\vec{MM'}]=\vec{0}</math>
 
(d)//(d')<math>\Leftrightarrow</math><math>[\vec{u},\vec{u'}]=\vec{0} </math> và <math>[\vec{u},\vec{MM'}] \neq \vec{0}</math>
</math> và <math>[\vec{u},\vec{MM'}] \neq \vec{0}</math>
 
(d) cắt (d')<math>\Leftrightarrow</math><math>\begin{cases} [\vec{u};\vec{u'}]\neq\vec{0} \\ \vec{MM'}.[\vec{u};\vec{u'}] =0 \end{cases}</math>