Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Cao Bảo Dung|Kinh Nam Trinh Ý Vương]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Vương Diên Chính|Mân Phúc Cung Ý Vương]] (có thụy hiệu khác là [[Hòa Đế]])
* Bắc Tống Yên Ý Vương (hoặc Triệu Ý Vương, Ngô Ý Vương và Ngụy Ý Vương) [[Triệu Đức Chiêu]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Túc Ý Vương]]
* Minh triều [[Chu Hữu Giai|Thân Ý Vương]]