Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
#Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).
 
ÊÊÊrrrrrrrrrrrrrrrrrĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪŒŒŒŒŒŒŒŒŒýŵŰțȘȲ== Danh sách màu dùng trên web ==
{| cellpadding=0 border=0 cellspacing=10 style="font-size:10pt; font-family:Courier New,Courier, monospace; border:1px solid #999; padding:2px;"
|
Người dùng vô danh