Khác biệt giữa các bản “Trà Lĩnh (huyện)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[11 tháng 8]] năm [[1999]], chuyển xã Hùng Quốc thành thị trấn Hùng Quốc, thị trấn huyện lỵ huyện Trà Lĩnh.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-69-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tra-Vinh-Thong-Nong-Thach-An-va-Quang-Hoa-tinh-Cao-Bang-45536.aspx|tựa đề=Nghị định 69/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Vinh, Thông Nông, Thạch An và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghịNghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Cao Bằng<ref>http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1105</ref>. Theo đó:
<!--*Đổi tên thị trấn Hùng Quốc thành thị trấn Trà Lĩnh-->
*Sáp nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh