Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiếu đế”

n (Vuhoangsonhn đã đổi Thiếu Đế thành Thiếu đế)
*[[Lưu Ý|Đông Hán Tiền Thiếu Đế]] (125)
*[[Hán Thiếu Đế|Đông Hán Hậu Thiếu Đế]] (189) có thụy hiệu khác là [[Hoài Vương]]
*[[Tào Mao|Tào Ngụy Thiếu Đế]]
*[[Thạch Thế|Hậu Triệu Thiếu Đế]] (439) có thụy hiệu khác là [[Thành Đế]]
*[[Lưu Tống Thiếu Đế]] (423-424)