Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bồ tát”

(Đã lùi lại sửa đổi 62827206 của J. Smile (Love & V.A.V.I) (thảo luận) vẫn có một tập tin dùng được)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Hình ảnh các Bồ Tát ở Việt Nam ==
|[[Tập tin:Daituongphat.jpg|nhỏ|Từ Thị Bồ Tát - Di Lặc Bồ Tát, Bố Hòa thượng]]
{| class="wikitable"
 
|+
![[Tập tin:Bồ tát quan ấm tống tử.jpg|nhỏ|Bồ Tát Quán thế Âm trong dạng Quan Âm Thị Kính hay còn gọi Quan Âm Tống tử, đây là hình ảnh nổi tiếng nhất của Quan Âm ở Việt Nam, Trung Quốc...]]
![[Tập tin:Bồ tát nhật quang biến chiếu.jpg|nhỏ|Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, ở cõi Đông Phương Cực Lạc bên cạnh Phật Dược Sư, tay ngài cầm mặt trời cách điệu trong vầng mây.]]
![[Tập tin:Bồ tát nguyệt quang.jpg|nhỏ|Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ở cõi Phật Dược Sư, tay Ngài cầm mặt trăng cách điệu trong đám mây]]
![[Tập tin:Bồ tát Pháp Vân.jpg|nhỏ|Bồ Tát Pháp Vân, vị đặc trưng ở Việt Nam, ngài bảo hộ mưa thuận gió hòa cho cư dân nông nghiệp.]]
|-
|[[Tập tin:Bồ tát địa tạng.jpg|nhỏ|Địa Tạng Vương Bồ Tát]]
|[[Tập tin:Bồ tát phổ hiền vương.jpg|nhỏ|Phổ Hiền Vương Bồ Tát]]
|[[Tập tin:Bồ tát chuẩn Đề.jpg|nhỏ|Chuẩn Đề Vương Bồ Tát]]
|[[Tập tin:Bồ tát quán thế âm.jpg|nhỏ|Thánh Quán Âm]]
|-
|[[Tập tin:Bồ tát quán âm thủy nguyệt.jpg|nhỏ|Quán âm thủy nguyệt]]
|[[Tập tin:Daituongphat.jpg|nhỏ|Từ Thị Bồ Tát - Di Lặc Bồ Tát, Bố Hòa thượng]]
|}
 
== Tham khảo ==