Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng luân”

* Nếu có một phép đồng luân từ <math>\alpha \rarr \beta</math> chúng ta nói rằng <math>\alpha</math> '''đồng luân với''' <math>\beta</math>, thường ký hiệu là <math>\alpha</math> ~ <math>\beta</math>.<ref name = "hqvu"/>
* Một vòng hay một đường đi đóng tại <math>a \in X </math> là một đường mà điểm đầu và điểm cuối của nó là <math>a</math>. Nói cách khác, nó là một [[Liên tục trong không gian Tô pô|ánh xạ liên tục]] <math>\alpha: [0,1] \rarr X</math> sao cho <math>\alpha (0) = \alpha (1) =\alpha </math>. Vòng bất biến là vòng mà <math>\alpha (t)</math> =<math>\alpha </math> với mọi <math>t\in[0,1]</math>.<ref name = "hqvu"/>
* Một không gian được gọi là [[Không gian đơn liên|đơn liên]] nếu nó [[liên thông đường]] và bất kì vòng là đồng phôi với một [[vòng bất biến]].<ref name = "hqvu"/>
* '''Ví Dụ:'''
<math> </math>
18.453

lần sửa đổi