Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

* Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương hay Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) [[Hàn Thế Trung]]
*[[Việt Nam]] [[nhà Trần|Trần Triều]] Trung Vũ Vương [[Trần Thủ Độ]] (tước hiệu)
* Mông Cổ đế quốc Tế Ninh Trung Vũ Vương [[Án Trần]] (truy tặng)
* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
* Nguyên triều Lỗ Trung Vũ Vương [[Mộc Hoa Lê]]
Người dùng vô danh