Khác biệt giữa các bản “Hy bá”

==Danh sách==
*Minh triều Tương Thành Điệu Hy Bá [[Lý Trân (Tương Thành hầu)|Lý Trân]] (truy tặng, thực tế chỉ là Tương Thành Điệu Hy Hầu)
*Minh triều Vũ Bình Vũ Hy Bá [[Trần Hữu (nhà Minh)|Trần Hữu]] (sau được tiến phong làm Vũ Bình Vũ Hy Hầu, lúc mất được truy tặng làm Miện [[Vũ Hy Côngcông]])
*Minh triều Khánh Nguyên Đoan Hy Bá [[Kỷ Công (nhà Minh)|Kỷ Công]]
 
Người dùng vô danh