Khác biệt giữa các bản “Arsenal F.C.”

fix
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(fix)
| pattern_ra1 = _arsenal2021h
| pattern_sh1 = _arsenal2021h
| pattern_so1 = _arsenal2021h_arsena2021H
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = FF0000B00012
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = 8A000EB00012
| pattern_la2 = _arsenal2021a_arsenal2021A
| pattern_b2 = _arsenal2021a_arsenal2021A
| pattern_ra2 = _arsenal2021a_arsenal2021A
| pattern_sh2 = _adidaswhite_arsenal2021A
| pattern_so2 = _3_stripes_black
| leftarm2 = FFFFFFFCFCFC
| body2 = FFFFFFFCFCFC
| rightarm2 = FFFFFFFCFCFC
| shorts2 = B000128A000E
| socks2 = FFFFFFFCFCFC
| pattern_la3 =
| pattern_b3 =
235

lần sửa đổi