Khác biệt giữa các bản “Tu chính án hiến pháp”

Westfan đã đổi Tu chính án hiến pháp thành Sửa đổi hiến pháp qua đổi hướng
(Westfan đã đổi Tu chính án hiến pháp thành Sửa đổi hiến pháp qua đổi hướng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)