Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

Không có tóm lược sửa đổi
#Tiết lộ bất kỳ [[WP:SOCK#LEGIT|tài khoản thay thế nào]] trong tuyên bố bầu cử của họ. Các tài khoản hợp pháp đã được khai báo cho Ủy ban Trọng tài trước khi kết thúc đề cử không cần được tiết lộ công khai.
Trong các trường hợp ngoại lệ, Ủy ban có thể triệu tập các cuộc bầu cử tạm thời, theo hình thức tương tự như các cuộc bầu cử thông thường hàng năm, nếu trọng tài viên không hoạt động và cần bổ sung.
 
=== Công việc của trọng tài viên ===
Các trọng tài viên sẽ:
# Hành động với sự chính trực và thiện chí mọi lúc;
# Trả lời kịp thời và thích hợp các câu hỏi từ các trọng tài viên khác, hoặc từ cộng đồng, về hành vi có vẻ mâu thuẫn với vai trò đáng tin cậy của họ;
# Tham gia tận tâm vào các hoạt động và cân nhắc của Ủy ban, tư vấn cho Ủy ban về việc ngừng hoạt động sắp tới nếu việc ngừng hoạt động đó có khả năng kéo dài hơn một tuần;
# Bảo đảm một cách chắc chắn các nội dung của thư từ riêng đã gửi đến Ủy ban, các cuộc thảo luận và cân nhắc nội bộ của Ủy ban.
Bất kỳ trọng tài viên nào liên tục hoặc không đáp ứng được các công nêu trên đều có thể bị đình chỉ hoặc bất tín nhiệm theo quyết định của Ủy ban được 2/3 tổng số trọng tài viên ủng hộ, ngoại trừ:
# Trọng tài đối mặt với việc đình chỉ hoặc bất tín nhiệm, và;
# Bất kỳ trọng tài viên không hoạt động nào không phản hồi trong vòng 30 ngày để cố gắng lấy ý kiến ​​phản hồi của họ về giải pháp thông qua tất cả các phương thức liên lạc đã biết.