Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huệ đế”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Nhiễm Trí|Nhiễm Ngụy Huệ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Cao Vân|Bắc Yên Huệ Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu thật là Huệ [[Ý Đế]])
* [[Trịnh Long Đản|Đại Trường Hòa Cung Huệ Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Sưởng|Nam Hán Huệ Đế]] (sử sách thường gọi là [[Hậu Chủ]])
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Vương Diên Quân|Mân Huệ Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Minh Hiếu Đế]])
Người dùng vô danh