Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<templatestyles src="Đức Anh/Trứng nướng/styles.css"/>
{|style="border:1px solid #0022c9;width:100%" class="center" align=center
<div class="main-box">
|'''[[b:Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Điều phối viên/Russian Federal Subjects|Cuộc bầu chọn Điều phối viên Wikibooks Russian Federal Subjects]] đã bắt đầu! Xin mời bạn tham gia biểu quyết này!'''
</div>
|}