Khác biệt giữa các bản “Án lệ 10/2016/AL”

=== Thư mục ===
{{Refbegin|30em}}
* {{chú thích sách|url=https://anle.toaan.gov.vn/webcenter/portal/anle/chitietanle?dDocName=TAND014312|ISBN=|ref={{harvid|Án lệ 10/2016/AL}}|tác giả=[[Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao]], [[Chánh án Tòa án nhân dân tối cao]]|tựa đề=Án lệ số 10/2016/AL về lãiđối suấttượng trongkhởi hợpkiện đồngvụ tínán dụnghành chính|năm=2016}}
* {{chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-To-tung-dan-su-2004-24-2004-QH11-52189.aspx|tựa đề=Bộ luật Tố tụng dân sự|tác giả=[[Quốc hội Việt Nam khóa XI]]|năm=2004|nhà xuất bản=Thư viện pháp luật|ref={{harvid|Bộ luật Tố tụng dân sự|2004}}|ISBN=}}
* {{chú thích web|url=http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=|tựa đề=Bộ luật Dân sự|tác giả=[[Quốc hội Việt Nam khóa XI]]|năm=2005|nhà xuất bản=Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật|ref={{harvid|Bộ luật Dân sự|2005}}|ISBN=}}