Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hộp thông tin tóm tắt về công ty”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
<noinclude>{{Khóa-hạn chế sửa đổi-vô hạn|small=yes}}</noinclude>
{{Hộp thông tin
| bodyclass = vcard
 
| child = {{lc:{{{embed}}}}}
| decat = yes
 
| abovestyle = background: {{{background|#E0E0E0}}}; color: {{{color|black}}};
| above = {{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|'''Công ty'''|{{{name|{{{company_name|{{{tên|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}}}}}}
 
| imageclass = logo
| imagestyle = {{#if:{{{logo_padding|}}} |padding-top:{{{logo_padding}}};padding-bottom:{{{logo_padding}}};}}
| imagestyle =
| image = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P154 |name={logo |qid={{{qidimage_name|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidatacompany_logo|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=no |noicon=yes |maxvals=1 hình|{{{logo|{{{company_logobiểu trưng|}}}}}} }}}}}}}}} |size={{{logo_size|{{{cỡ hình|}}}}}} |sizedefault=frameless |alt={{{logo_alt|{{{alt|}}}}}} }}
| caption = {{{logo_caption|}}} {{{caption|{{{chú thích|}}}}}}}}}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{{image|{{{hình|}}}}}} |size={{{image_size|}}} |sizedefault=frameless |alt={{{image_alt|}}} }}
| caption2 = {{{image_caption|}}}
 
| labelstyle = padding-right:0.5em<!--(to ensure gap between (long/unwrapped) label and subsequent data on same line)-->;
| data3 = {{{romanized_name|}}}
 
| label4 = {{longitem|Tên cũ}}
| class4 = nickname
| data4 = {{{former_names|{{{former_name|}}}}}}
 
| label5 = {{longitem|Loại hình}}
| class5 = category
| data5 = {{{type|{{{company_type|{{{loại|}}}}}}}}}
 
| label6 = {{longitem|[[Mã niêm yết]}}
| data6 = {{{traded_as|}}}
 
| label7 = [[Mã ISIN]]
| |data7 2 = {{#if:{{{ISIN2ISIN|}}} | <span class="plainlinks nourlexpansion">[{{fullurl:toollabs:isin/|language=ende&isin={{urlencode:{{{ISIN2ISIN}}} }} }} {{{ISIN2ISIN}}}]</span>}}
| data7 = {{Br separated entries
| 1 = {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P946 |name=ISIN |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 |{{{ISIN|}}} }} | <span class="plainlinks nourlexpansion">[{{fullurl:toollabs:isin/|language=en&isin={{urlencode:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P946 |name=ISIN |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon=true |maxvals=1 |{{{ISIN|}}} }} }} }} {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P946 |name=ISIN |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon=true |maxvals=1 |{{{ISIN|}}} }}]</span> }}
| 2 = {{#if:{{{ISIN2|}}} | <span class="plainlinks nourlexpansion">[{{fullurl:toollabs:isin/|language=en&isin={{urlencode:{{{ISIN2}}} }} }} {{{ISIN2}}}]</span>}}
}}
 
| label8 = Ngành nghề
| class8 = category
| data8 = {{{industry|{{{ngành|}}}}}}
| data8 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P452 |name=industry |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{Ngành|}}} }}
 
| label9 = Thể loại
| data9 = {{{genre|{{{thể loại|{{{lĩnh vực|}}}}}}}}}
 
| label10 = TiềnTình thân{{#if:{{{predecessors|}}}|s}}trạng
| data10 = {{#if:{{{fate|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}|{{#switch:{{{fate|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}|active|đang hoạt động|current={{Màu nền|#90FF90|{{Khoảng cách|3}}'''Đang hoạt động'''{{Khoảng cách|3}}}}|defunct|close|dissolve|đóng cửa|giải thể={{Màu nền|#DDDDDD|{{Khoảng cách|3}}'''Đóng cửa'''{{Khoảng cách|3}}}}|bankrupt|insolvent|phá sản={{Màu nền|#FF9090|{{Khoảng cách|3}}'''Phá sản'''{{Khoảng cách|3}}}}|acquired|mua lại={{Màu nền|#FFB|{{Khoảng cách|3}}'''Được mua lại'''{{#if:{{{acquired by|}}}|&nbsp;bởi {{{acquired by|}}}}}{{Khoảng cách|3}}}}|merged|sát nhập={{Màu nền|#DDFBFF|{{Khoảng cách|3}}'''Sát nhập'''{{#if:{{{merged by|}}}|&nbsp;vào {{{merged by|}}}}}{{Khoảng cách|3}}}}|other|#default={{{fate|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}} }} }}
| data10 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P155 |name=predecessor |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{predecessors|{{{predecessor|}}}}}} }}
 
| label11 = Tiền thân
| data11 = {{{predecessors|{{{predecessor|{{{tiền thân|{{{tiền nhiệm|}}}}}}}}}}}}
| data11 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P571 |name=founded |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{founded|{{{foundation|}}}}}} }}
 
| label12 = ThànhHậu lập{{#if:{{{Thành lập|}}}|s}}thân
| data12 = {{{successors|{{{successor|{{{hậu thân|{{{kế nhiệm|}}}}}}}}}}}}
| data12 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P112 |name=founder |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{founders|{{{founder|}}}}}} }}
| class12 = agent
 
| label13 = GiảiThành thểlập
| data13 = {{{foundation|{{{founded|{{{thành lập|}}}}}}}}}
| data13 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P576 |name=defunct |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{defunct|{{{dissolved|}}}}}} }}
 
| label14 = Tình{{nowrap|Người trạngsáng lập}}
| class12class14 = agent
| data14 = {{{fate|Tình trạng}}}
| data14 = {{{founders|{{{founder|{{{người thành lập|{{{người sáng lập|{{{nhà sáng lập|{{{nhà thành lập|}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
| label15 = KếGiải vị{{#if:{{{successors|}}}|s}}thể
| data15 = {{{defunct|{{{dissolved|{{{giải thể|}}}}}}}}}
| data15 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P156 |name=successor |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{successors|{{{successor|}}}}}} }}
 
| label16 = {{nowrap|Trụ sở chính}}
| class16 = {{#if:{{{hq_location|}}}{{{location|{{{trụ sở|}}}}}} |label |adr}}
| data16 = {{#if:{{{hq_location|}}}{{{location|{{{trụ sở|}}}}}}{{{hq_location_city|}}}{{{location_city|}}}{{{hq_location_country|}}}{{{location_country|}}}
| {{Mục được phân tách bằng dấu phẩy
| 1 = {{{hq_location|{{{location|{{{trụ sở|}}}}}}}}}
| 2 = {{#if:{{{hq_location_city|}}}{{{location_city|}}} |<div style="display: inline;"span class="locality">{{#if:{{{hq_location_city|}}}{{{location_city|}}} | {{{hq_location_city|{{{location_city|}}}}}} | }}</divspan>}}
| 3 = {{#if:{{{hq_location_country|}}}{{{location_country|}}} |<div style="display: inline;"span class="country-name">{{#if:{{{hq_location_country|}}}{{{location_country|}}} | {{{hq_location_country|{{{location_country|}}}}}} | }}</divspan>}}
}} }}
| {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P159 |name=hq_location_city |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P17 |name=hq_location_country |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}
| {{Comma separated entries
| 1 = {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P159 |name=hq_location_city |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }} |<div style="display: inline;" class="locality">{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P159 |name=headquarters location |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}</div>}}
| 2 = {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P17 |name=countrry |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }} |<div style="display: inline;" class="country-name">{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P17 |name=hq_location_country |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}</div>}}
}}
}}
}}
 
| label18 = {{longitem|Số lượng trụ sở}}
| data18 = | data18 = {{#if:{{{num_locations|}}}{{{locations|{{{số vị trí|}}}}}} |{{{num_locations|{{{locations|{{{số vị trí|}}}}}}}}}{{#if:{{{num_locations_year|}}}|&nbsp;({{{num_locations_year}}})}} }}
 
| label19 = Khu&nbsp;vực hoạt&nbsp;động
| label19 = {{longitem|Area{{#if:{{{areas_served|}}}|s}} served}}
| data19 = {{{areas_served|{{{area_served|{{{khu vực|}}}}}}}}}
 
 
| label21 = Sản phẩm
| data21 = {{{products|{{{sản phẩm|}}}}}}
 
| label22 = {{longitem|SảnThương lượng sản xuất}}hiệu
| data22 = {{{brands|{{{thương hiệu|}}}}}}
| data22 = {{#if:{{{production|sản lượng}}} | {{{production|}}}{{#if:{{{production_year|}}} | &nbsp;({{{production_year}}}) }} }}
 
| label23 = Thương{{longitem|Sản hiệulượng sản xuất}}
| data23 = {{{brandsproduction|{{{thươngsản hiệulượng|}}}}}}{{#if:{{{production_year|}}}|&nbsp;({{{production_year}}})}}
 
| label24 = Dịch vụ
| class24 = category
| data24 = {{{services|{{{dịch vụ|}}}}}}
 
| label25 = Doanh thu
| data25 = {{#invokeif:WikidataIB |getValue |rank=best |P2139 |name={{{revenue |qual=P585 |qid={{{qiddoanh thu|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfieldsrevenue|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|nodoanh thu}}} |maxvals=1 |{{{revenue|}}}{{#if:{{{revenue_year|}}} | &nbsp;({{{revenue_year}}}) }} }}
 
| label26 = {{longitem|[[Lợi nhuận trước lãi vay và thuế|Lợi&nbsp;nhuận kinh&nbsp;doanh]]}}
| data26 = {{#invokeif:WikidataIB {{{operating_income|getValue{{{lợi |rank=bestnhuận |P3362trước |name=operating_incomethuế |qual=P585 |qid={{{qidlãi|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfieldsoperating_income|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|nolợi nhuận trước thuế và lãi}}} |maxvals=1 |{{{operating_income|}}}{{#if:{{{income_year|}}} | &nbsp;({{{income_year}}}) }} }}
 
| label27 = {{If affirmed|{{{intl|}}} |[[Lãi thực|Lợi nhuận ròng]] |{{longitem|[[Lãi thực]]}}}}
| data27 = {{#invokeif:WikidataIB |getValue |rank=best |P2295 |name=net_income |qual=P585 |qid={{{qidnet_income|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidatalãi thực|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noiconprofit|no}}} |maxvals=1 |{{{net_income|{{{profit|{{{lãi thực|}}}}}}}}}{{#if:{{{net_income_year|}}}{{{profit_year|}}}}}} | &nbsp;({{{net_income_year|{{{profit_year|}}}}}}) }} }}
 
| label28 = [[Tài sản thuộc quyền quản lý|AUM]]
| data28 = {{{aum|}}}
 
| label29 = {{nowrap|[[Tài sản|Tổng tài sản]]}}
| data29 = {{#invokeif:WikidataIB |getValue |rank=best |P2403 |name={{{assets |qual=P585 |qid={{{qidtài sản|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfieldsassets|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|notài sản}}} |maxvals=1 |{{{assets|}}}{{#if:{{{assets_year|}}} | &nbsp;({{{assets_year}}}) }} }}
 
| label30 = {{nowrap|[[Vốn chủ sở hữu|Tổng vốn chủ sở hữu]]}}
| data30 = {{#if:{{{equity|{{{tài sản cổ phần|{{{cổ phần|}}}}}}}}} | {{{equity|{{{tài sản cổ phần|{{{cổ phần}}}}}}}}}{{#if:{{{equity_year|}}} | &nbsp;({{{equity_year}}})}} }}
 
| label31 = Chủ sở hữu{{#if:{{{owners|}}}|s}}
| data31 = | data31 = {{{owners|{{{owner|{{{chủ|{{{chủ sở hữu|}}}}}}}}}}}}
 
| label32 = Thành viên
| data32 = {{#if:{{{members|{{{thành viên|}}}}}} |{{{members|{{{thành viên}}}}}}{{#if:{{{members_year|}}}|&nbsp;({{{members_year}}})}} }}
 
| label33 = {{longitem|Số[[Vốn nhânđiều viên}}lệ]]
| data33 = {{{authorized_capital|}}}
| data33 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P1128 |name=num_employees |qual=P585 |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 |{{{num_employees|}}}{{#if:{{{num_employees_year|}}} | &nbsp;({{{num_employees_year}}}) }} }}
 
| label34 = {{longitem|Số nhân viên}}
| data34 = {{#if:{{{num_employees|{{{số nhân viên|}}}}}} |{{{num_employees|{{{số nhân viên}}}}}}{{#if:{{{num_employees_year|}}}|&nbsp;({{{num_employees_year}}})}} }}
 
| label34label35 = [[VốnCông điềuty lệ]]mẹ
| data34data35 = {{{authorized_capitalparent|{{{công ty mẹ|}}}}}}
 
| label35label36 = [[CôngChi ty mẹ]]nhánh
| data35 = {{#ifeq:{{{owners|}}}{{{owner|}}}{{{parent|}}} || {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P749 |name=parent |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes }} | {{{parent|}}} }}
 
| label36 = [[Chi nhánh]]
| data36 = {{{divisions|{{{chi nhánh|}}}}}}
 
| label37 = [[Công ty con]]
| data37 = {{{subsid|{{{công ty con|}}}}}}
 
| label38 = ModuleKhẩu hiệu
| data38 = {{{moduleslogan|{{{khẩu hiệu|}}}}}}
 
| label39 = [[Basel III|Tỷ suất vốn]]<!--For BANKS only-->
| data39 = {{{ratio|}}}
 
| label40 = Xếp hạng<!--For BANKS only-->
| data40 = {{{rating|}}}
 
| label41 = Website
| data41 = {{#if:{{{homepage|{{{website|{{{trang chủ|}}}}}}}}}
| data41 = {{#if:{{{website|{{{homepage|}}}}}} |{{{website|{{{homepage|}}}}}} |{{#invoke:WikidataIB |url2 |url={{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P856 |name=website |qid={{{qid|}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |onlysourced=yes |maxvals=1}} }} }}
|{{#ifeq:{{{homepage|{{{website|{{{trang chủ|}}}}}}}}}|hide||{{{homepage|{{{website|{{{trang chủ|}}}}}}}}} }}
 
|{{#if:{{#property:P856}}
| belowstyle = line-height: 1.35em;
|{{URL|{{#property:P856}}}}
| {{Comma separated entries }}
}}
| data42 = {{tham khảo}}
| belowstyle = line-height: 1.35em;
| below = {{#if:{{{footnotes|}}} | '''Footnotes{{\}}references'''{{break}}{{{footnotes}}} }}