Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam”