Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

(Đã lùi lại sửa đổi 68039959 của 2001:EE0:45DE:67A0:D568:E453:4A86:31FC (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
==== Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng ====
Cho đường thẳng (d) đi qua điểm <math>M_0</math> và có vectơ chỉ phương <math>\vec{u}</math>. Gọi h là khoảngKhoảng cách từ điểm M đến (d), khi đó h=<math>d[M,(d)]={\left \vert [\vec{M_0M},\vec{u}] \right \vert \over \left\vert \vec{u} \right\vert}</math>
 
==== Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau ====
Cho 2 đường thẳng chéo nhau (d) và (d'). Đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương <math>\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)</math> và đường thẳng (d') có vectơ chỉ phương <math>\vec{u'}=(u'_1,u'_2,u'_3)</math>. Gọi M(x,y,z) là một điểm nằm trên (d) và M'(x',y',z') là một điểm nằm trên (d'). Khi đó khoảng cách giữa (d) và (d') là h=<math>{\left\vert [\vec{u},\vec{u'}].\vec{MM'} \right\vert \over \left \vert [\vec{u},\vec{u'}] \right \vert}</math>
 
== Xem thêm ==