Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

[[Hình:Vietnamese Presidential Palace, Hanoi, 2006-Nov-18 evening.jpg|nhỏ|300px|phải|[[Phủ chủ tịch]]]]
{{Chính|Chính trị Việt Nam}}
Việt Nam hiện nay là một nước theo [[chế độ xã hội chủ nghĩa]]. Hệ thống chính trị đã thực hiện theo cơ chế chỉ có duy nhất một [[đảng chính trị]] (là [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]) lãnh đạo, với tôn chỉ là: Đảng lãnh đạo, [[Nhà nước]] quản lý và nhân dân làm chủ thông qua cơ quan quyền lực là [[Quốc hội Việt Nam]]. Trên thực tế cho đến nay (2007) các đại biểu là đảng viên trong Quốc hội có tỉ lệ từ 90% trở lên[http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/06/070608_assembly_proposals.shtml][http://www.voanews.com/vietnamese/2007-05-29-voa18.cfm], những người dẫn đầu Chính Phủ và Quốc Hội đều là đảng viên kỳ cựu và được [[Bộ chính trị]] Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử.
 
Sau khi Việt Nam thống nhất Đảng Cộng sản chính thức không chấp nhận quan điểm đa nguyên, đa đảng để cạnh tranh chính trị thông qua bầu cử; Đảng Cộng sản Việt Namđộc quyền lãnh đạo theo quy định trong điều 4 của [[Hiến pháp Việt Nam|Hiến pháp]]. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là một Tổng bí thư. Tổng bí thư hiện nay (2007) là ông [[Nông Đức Mạnh]].
Người dùng vô danh