Khác biệt giữa các bản “Acid phenylpyruvic”

Trang mới: “{{chembox | verifiedrevid = 393617427 |ImageFile=phenylpyruvic acid.png |ImageSize=200px |IUPACName=Axit 2-oxo-3-phenylpropanoic |OtherNames=Phenylpyruvat; Axit …”
(Trang mới: “{{chembox | verifiedrevid = 393617427 |ImageFile=phenylpyruvic acid.png |ImageSize=200px |IUPACName=Axit 2-oxo-3-phenylpropanoic |OtherNames=Phenylpyruvat; Axit …”)
(Không có sự khác biệt)
201

lần sửa đổi