Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học khu”

 
==Đế quốc Anh==
Sau khi thông qua Đạo luật Cải cách năm [[1867]], Bộ trưởng Tài chính [[Anh]] là Robert Lowe đã nhắc nhở rằng chính phủ từ đây sẽ "phải giáo dục những chủ nhân của chúng ta." Kết quả từ quan điểm này, chính phủ đã thông qua Đạo luật Giáo dục năm [[1870]]. Đạo luật được William Forster thảo ra và nó diễn đạt như sau:<br />
<br />
(a) đất nước sẽ được chia thành khoảng 2.500 học khu;<br />
<br />
(b) Ban đặcĐặc trách Học khu sẽ được người đóng thuế tại mỗi học khu bầu lên;<br />
<br />
(c) Ban đặcĐặc trách Học khu sẽ kiểmtrông tracoi việc cung ứng giáo dục tiểu học trong học khu của mình và nếu như không có đủ chổ học, họ có thể xây và bảo trì trường học cho đúng tiêu chuẩn;<br />
<br />
(d) Ban đặcĐặc trách Học khu có thể tự lập ra nội qui của họ để cho phép họ thu tiền học phí hoặc nếu họ muốn, cho trẻ em học miễn phí.<br />
<br />
Đạo luật Giáo dục năm 1870 cho phép phụ nữ tham gia bầu Ban đặcĐặc trách Học khu. Phụ nữ cũng được cho phép ứng cử để phục vụ trong Ban đặcĐặc trách Học khu. Một số người hoạt động vì sự bình đẳng nam nữ nhận thấy đây là cơ hội để chứng tỏ phụ nữ có khả năng quản lý công cộng. Năm 1870, bốn phụ nữ là Flora Stevenson, Lydia Becker, Emily Davies và Elizabeth Garrett được bầu vào Ban đặcĐặc trách Học khu.<br />
<br />[http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Leducation70.htm]
 
==Hoa Kỳ==
Giáo dục công tại nhiều cộng đồng tại Hoa Kỳ đã và đang được thực hiện theo chức năng của một '''học khu''' phục vụ một hoặc nhiều thành phố, thị trấn. Một học khu là một hình thể chính trị và đoàn thể hợp nhất. Thường thường khu vực của các học khu ngang bằng với khu vực của một [[thành phố]] hay một [[quận]] và có quyền lực tương tự bao gồm [[thuế]] và [[trưng thu]]. Bộ phận hành chánh của học khu, được bầu lên theo hình thức phổ thông bầu phiếu hay được các giới chức chính phủ khác bổ nhiệm, được gọi là một Ban đặc trách Học khu (''school board'', ''board of trustees'', hay ''school committee'') và bộ phận hành chánh này sẽ bổ nhiệm một Giám thị (''superintendent''). Vị trí giám thị thường là một hành chánh viên của trường công lập có kinh nghiệm để hành xử như một hành chánh trưởng của học khu, thực hiện các quyết định và áp dụng các chính sách hàng ngày của học khu. Ban đặc trách Học khu cũng có thể hành xử chức năng xét xử trong các vấn đề kỷ luật học sinh và nhân viên.