Khác biệt giữa các bản “Cổ đông”

*Cổ đông sáng lập: là những cổ đông đầu tiên góp vốn để hình thành nên [[công ty cổ phần]].
*Cổ đông đặc biệt: là cổ đông (thường là Nhà nước) mặc dù chỉ nắm một số lượng [[cổ phần]] rất ít ỏi chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng có quyền phủ quyết trong một số quyết sách quan trọng (được quy định trong điều lệ công ty) của [[công ty cổ phần]]. Loại cổ đông này còn gọi là ''cổ đông ưu đãi biểu quyết'' và loại [[cổ phần]] mà cổ đông đặc biệt nắm giữ gọi là ''[[cổ phần vàng]]''
*Cổ đông ưu đãi: là những cổ đông được ưu tiên một quyền nào đó (thường là quyền hưởng một tỷ lệ cổ tức cố định trước khi lợi nhuận được phân phối cho các cổ đông khác, quyền nhận lại giá trị của [[cổ phần]] khi có yêu cầu). Đi kèm với quyền ưu tiên, cổ đông ưu đãi thường bị hạn chế các quyền khác (ví dụ quyền ứng cử vào bộ máy quản trị của công ty, quyền biểu quyết...).
*Cổ đông thường: là các cổ đông còn lại.
 
2.686

lần sửa đổi