Địa lý sinh học

Địa lý sinh học (tiếng Anh: biogeography) là một ngành khoa học nghiên cứu về sự phân bố các loài và các hệ sinh thái trong không gian địa lý và xuyên suốt thời gian địa chất. Địa lý sinh học là lĩnh vực tích hợp, thống nhất các khái niệm và thông tin từ các ngành sinh thái học, sinh vật học tiến hóa, địa chất họcđịa lý tự nhiên.

Tham khảoSửa đổi