Cho đồ thị G=(X, E). Nếu chúng ta không phân biệt thứ tự của cặp đỉnh liên kết với mỗi cạnh thì sẽ có được đồ thị vô hướng. Đồ thị vô hướng G=(X, E) được định nghĩa bởi:

  • tập hợp X ≠ ∅ được gọi là tập các đỉnh của đồ thị;
  • tập hợp E là tập các cạnh của đồ thị.
  • mỗi cạnh e∈E được liên kết với một cặp đỉnh {i, j} ⊆ X không phân biệt thứ tự.

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi