#B87333

Màu đồng là màu nâu ánh đỏ, giống như màu của đồng kim loại.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #B87333
RGB   (r, g, b)      = (184, 115, 51)
CMYK  (c, m, y, k)   = (28, 55, 80, 0)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi