Đoàn Tuấn Hòa [1] (1622-?), người xã Cự Đồng huyện Siêu Loại (nay thuộc xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh); Nguyên quán của ông ở xã Chi Nê huyện Tiên Du (nay là xã thuộc Tân Chi huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh). Ông đỗ đệ tam giáp, đồng tiến sĩ xuất thân khoa Bính Thìn niên hiệu Vĩnh Trị thứ nhất năm 1676.

Ông làm quan Hữu Thị lang Bộ Binh, tước nam. Do quản binh không đúng luật, ông bị truất. Sau ông lại được mời ra làm quan Tự khanh, đốc trấn Cao Bằng và tước tử. Có tài liệu ghi ông là Nguyễn Tuấn Hòa [2].

Ghi chú sửa

  1. ^ “Viện nghiên cứu Hán Nôm”. Truy cập 26 tháng 7 năm 2015.
  2. ^ “Bia Văn miếu Quốc tử Giám: Văn Bia số 47”. Truy cập 26 tháng 7 năm 2015.