Ảo ảnh

trang định hướng Wikimedia

Ảo ảnh trong tiếng Việt có nghĩa gốc là ấn tượng thị giác không tương ứng với vật thể có thật. Nghĩa này được dùng trong các từ như:

Suy rộng, từ ảo ảnh có thể chỉ những nhận thức không phù hợp thực tế như trong: