2348 Michkovitch

tiểu hành tinh

2348 Michkovitch là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1939 bởi Milorad B. ProtićBelgrade, Vương quốc Nam Tư, bây giờ là Serbia. Nó được đặt tên cho Vojislav V. Michkovitch (1892–1976).