2865 Laurel

tiểu hành tinh

2865 Laurel là một tiểu hành tinhvành đai tiểu hành tinh chính, được phát hiện bởi Cyril V. Jackson vào năm 1935. Kết quả đo được là 14.72 km ở đường kính và được đặt theo tên của nhà hài kịch Stan Laurel.

Xem thêmSửa đổi

2866 Hardy.

Tham khảoSửa đổi