2866 Hardy

tiểu hành tinh

2866 Hardy là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi S. V. Arend in 1935. Nó được đặt theo tên Oliver Hardy, the film comedian.[1]

See also 2865 Laurel.

Tham khảoSửa đổi