2866 Hardy

tiểu hành tinh

2866 Hardy là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi S. V. Arend vào năm 1935. Nó được đặt theo tên Oliver Hardy, the film comedian.[1]

Quỹ đạo của 2866 Hardy và vị trí của 2866 Hardy vào ngày 6/6/2011

Xem thêm 2865 Laurel.

Tham khảo sửa