Acid (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Acid có thể là:

  • acid là tên gọi tiếng Anh của axít, một loại hóa chất.
  • ACID là viết tắt của các từ tiếng Anh Atomicity, Consistency, Isolation,Durability, được xem là bốn thuộc tính quan trọng của một hệ quản lý cơ sở dữ liệu khi xử lý bất kỳ giao dịch nào.