Theo định nghĩa proton trong thuyết acid và base của Brønsted-Lowry, một acid liên hợp là một acid dạng HX, một cặp hai hợp chất được chuyển thành chất khác bằng cách cho hoặc nhận proton. Một acid liên hợp có thể được xem là một chất hóa học cho đi, hoặc nhận một proton của phản ứng hóa học theo chiều thuận theo định nghĩa acid.

base sản phẩm, X, được gọi là base liên hợp nếu nhận proton theo chiều nghịch của phản ứng hóa học. Trong trường hợp chất phản ứng là nước thì được định nghĩa như sau:

HX + H2O ⇌ X + H3O+

Bảng dưới trình bày một vài ví dụ về các cặp acid-base. Độ mạnh của acid giảm dần và độ mạnh của base tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới.

Acid base
HFSbF5 Acid fluoroantimonic SbF6 ion Hexafluorơantimonat
HCl Acid hydrochloric Cl ion Chloride
H2SO4 Acid sulfuric HSO4 Hydro sulfat ion
HNO3 Acid nitric NO3 ion Nitrat
H3O+ ion hydroni H2O Nước
HSO4 ion hydro sulfat SO42− ion sulfat
H3PO4 Acid photphoric H2PO4 ion Dihydro phosphat
CH3COOH Acid acetic CH3COO ion Acetat
H2CO3 Acid carbonic HCO3 ion bicarbonate
H2S acid sulfurơ HS ion hydro sulfit
H2PO4 ion dihydro phosphat HPO42− ion Hydro phosphat
NH4+ ion amoni NH3 Amonia
HCO3 ion hydrocarbonat (bicarbonat) CO32− ion carbonat
HPO42− Hydro phosphat ion PO43− ion phosphat
H2O Nước (trung tính, pH 7) OH ion Hydroxyl

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi