Theo định nghĩa proton trong thuyết axit và base của Brønsted-Lowry, một axit liên hợp là một axit dạng HX, một cặp hai hợp chất được chuyển thành chất khác bằng cách cho hoặc nhận proton. Một axit liên hợp có thể được xem là một chất hóa học cho đi, hoặc nhận một proton của phản ứng hóa học theo chiều thuận theo định nghĩa axit.

base sản phẩm, X, được gọi là base liên hợp nếu nhận proton theo chiều nghịch của phản ứng hóa học. Trong trường hợp chất phản ứng là nước thì được định nghĩa như sau:

HX + H2O ⇌ X + H3O+

Bảng dưới trình bày một vài ví dụ về các cặp axit-base. Độ mạnh của axit giảm dần và độ mạnh của base tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới.

Axit base
HFSbF5 Axit Florơantimonic SbF6 ion Hexaflorơantimonat
HCl Axit clohiđric Cl ion Chloride
H2SO4 Axit sulfuric HSO4 Hydrogen sulfat ion
HNO3 Axit nitric NO3 ion Nitrat
H3O+ H2O Nước
HSO4 ion hydro sunfat SO42− ion sunfat
H3PO4 Axit photphoric H2PO4 ion Dihydro phosphat
CH3COOH Axit axetic CH3COO ion Axetat
H2CO3 Axit Cacbonic HCO3 ion hydro cacbonat
H2S axit sunfurơ HS ion hydro sunfit
H2PO4 ion Đihydro phosphat HPO42− ion Hydro phosphat
NH4+ ion amoni NH3 Ammoniac
HCO3 ion hydrocacbonat (bicarbonat) CO32− ion cacbonat
HPO42− Hydrogen phosphate ion PO43− ion phosphat
H2O Nước (trung tính, pH 7) OH ion Hydroxyl

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi