Alen là dạng cụ thể của một gen, có chức năng di truyền nhất định.[1][2][3] Đây là một trong những khái niệm quan trọng hàng đầu trong Di truyền học, vốn được phiên âm từ thuật ngữ "allele" của tiếng Anh. Khái niệm "alen" và khái niệm "gen" nhiều khi có thể dùng thay cho nhau, nhưng thực ra là khác nhau.[4][5]

Các alen thuộc cùng một gen có cùng lô-cut gen như nhau.

Thời Việt Nam Cộng hòa danh từ này được Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn dịch là di thể tương hình hay di thể đối vị.

Hình ảnhSửa đổi

Nguồn trích dẫnSửa đổi

  1. ^ “allele”. 
  2. ^ “allele”. 
  3. ^ Kara Rogers. “What’s the Difference Between a Gene and an Allele?”. 
  4. ^ Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
  5. ^ Đỗ Lê Thăng: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2009.